VEDTEKTER FOR STRØMMEN BÅTFORENING

Vedtatt på årsmøte den 27.04.2022 

§ 1 – Formål

 Foreningens formål er:

 

 • Å fremme medlemmenes interesser ved å skaffe betryggende båtplasser og opplagsplasser, være hverandre behjelpelig ved havari, samt andre tjenester ved båtplassene og opplagstomten.

   

 • Å samarbeide med offentlige og private organisasjoner som fremmer og ivaretar båtfolkets interesser, slik at foreningens virksomhet fremstår som et godt kulturtilbud i Lillestrøm kommune.

   

 • Å drifte og vedlikeholde foreningens havneområde, klubbhus og eiendom er basert på dugnadsarbeid, for å holde kostnadsnivået så lavt som mulig.

 

§ 2 – Medlemskap

 

a) Velkommen som medlem!

For å bli medlem av foreningen må det søkes på eget søknadsskjema. Søknadsskjema finnes på våre hjemmesider stbf.no. Søknaden behandles av styret.

Alle kontingenter og avgifter betales før adgangsnøkkel utleveres og det blir henvist bryggeplass eller oppstillingsplass. Gjeldende priser vedtatt på siste årsmøte, står på søknadsskjemaet. Styret kan dele innbetalingen i avdrag.

 

b) Medlemmets forpliktelser

Det er ethvert medlems plikt å verne om foreningens eiendeler og interesser, å rette seg etter foreningens vedtekter og regler/påbud samt betale alle fakturaer fra foreningen innen forfall.

Styret kan pålegge medlemmene å delta på inntil 3 dugnader pr. år.

Medlemmer som har fast bryggeplass, eller oppbevarer båt eller henger på tildelt opplagsplass i sommersesongen, er dugnadspliktige.

 

Unntatt fra dugnadsplikt er:

 1. Æresmedlemmer
 2. Medlemmer som ikke kan møte på grunn av sykdom, arbeid eller skolegang når det er gitt melding om fraværet før dugnaden finner sted.

 

Alternativt for andre fraværsårsaker:

 1. Stille med stedfortreder til dugnaden
 2. Få tildelt spesifikke oppgaver etter avtale med styret

 

Ved unnlatelse av å gi beskjed påløper fraværsgebyr i henhold til prisliste

 

c) Oppsigelse av bryggeplass

Ved oppsigelse av bryggeplass kan medlemmet få tilbake ny bryggeplass i løpet av tre år, uten å betale nytt engangsgebyr. Dette forutsetter at medlemskontingent er opprettholdt i hele perioden. Hvis det ikke er ledig bryggeplass vil man plasseres på venteliste uten at det utløser nytt engangsgebyr.


 

d) Opphør av medlemskap

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlemskap opphører dersom det er mislighold av innbetalinger for krav sendt fra kasserer, for eksempel ikke møtt på dugnad. Strømmen Båtforening sender ut maksimalt en påminnelse. Etter fristens utløp er medlemskapet å oppfatte som opphørt. Nøkler til båthavna skal returneres til styret.

 

e) Utmelding av medlem

Medlemmer som ikke overholder foreningens vedtekter og regler/ påbud, kan av styret meldes ut av foreningen. Vedkommende skal varsles skriftlig om utmelding. Hvis båt og andre verdigjenstander ikke er hentet ut av båthavnen innen 1 måned etter utmeldelse / opphør av medlemskap, bestilles henting av båt av egnet lokalt (bil)bergingsselskap på eiers regning og risiko. Annet gods blir kastet.

 

f) Overføring av medlemskap

Et medlemskap kan overføres til ektefelle/samboer/barn. Dette gjøres ved skriftlig henvendelse til styret.

 

g) Registerendringer

Utmeldelse, adresseforandringer, nytt telefonnummer, ny e-post adresse og bytte av båt, meldes skriftlig til styret.


 

§ 3 – Båtplass

 

a) Antall båtplasser

Ethvert medlem kan ikke ha mer enn en båtplass, som skal være tildelt/anvist av styret. I tillegg kan det leies oppstillingsplass for båt på 10 fot eller større på henger. Pris for dette er i henhold til prislisten som er publisert på våre websider.

 

b) Salg av båt

Hvis et medlem selger sin båt og skal kjøpe ny båt, disponeres bryggeplassen som vanlig. For båt som selges til nytt medlem, kan kjøper disponere plassen ut sesongen etter avtale med styret, forutsatt at selger har betalt for plassen inneværende sesong.

 

c) Lettbåt

Medlemmer med bryggeplass kan, i tillegg til sin ordinære båt, ha en lettbåt med størrelse inntil 10 fot vederlagsfritt på foreningens område. Søknad med beskrivelse av lettbåten rettes til styret, som anviser plass.

 

d) Fremleie

Medlemmer har ikke rett til fremleie eller bortlån av sin plass til andre uten styrets tillatelse.

 

e) Ubenyttet bryggeplass

Båter som har bryggeplass, skal være satt ut innen 1. juni hvert år. Hvis båten ikke blir satt ut eller bryggeplassen ikke benyttes, skal styret varsles og styret kan da disponere båtplassen. Hvis båten ikke blir satt ut påfølgende sesong uten gyldig grunn (sykdom, midlertidig tjeneste i utlandet etc.), skal styret vurdere om vedkommende medlem mister retten til bryggeplassen.

 

f) Ikke sjøsatt båt

Oppbevaring av båt med fast bryggeplass på havneområdet etter 1. juni uten avtale med styret, faktureres i henhold til gjeldende prisliste. Manglende betaling av tilleggsavgift behandles som manglende innbetaling av kontingent/årsavgift.


 

g) Reserveplass

Båtforeningen disponerer et antall reservebryggeplasser og evt. ubenyttete bryggeplasser i henhold til punkt e) (over). Medlemmer som står på venteliste for fast bryggeplass, kan ved å betale for fullverdig bryggeplass, få disponere reserveplass inntil fullverdig plass blir tildelt av styret.


 

§ 4 – Kontingenter, avgift mv.

 

a) Årskontingent

Kontingenter og andre avgifter vedtas av årsmøtet. Kontingenter forfaller forskuddsvis og gjelder for kontingentperioden fra 1. juni til og med 31. mai i påfølgende kalenderår.

 

b) Avgift/engangsbeløp

For å få tildelt bryggeplass, skal det betales avgift/engangsbeløp i henhold til gjeldende prisliste. For å få tildelt fast plass for båt på henger, skal det betales avgift i henhold til gjeldende prisliste.

 

c) Styrekontingent

Styremedlemmer, 1. varamedlem og webansvarlig har full betalingsfrihet for årskontingent. Det skal videre ytes årlig fast godtgjørelse til styrets medlemmer samt 1. varamedlem til dekning av telefon og møteutgifter.


 

§ 5 – Foreningens styre

 

Foreningens styre består av 6 medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og to styremedlemmer, samt 1 varamedlem. I tillegg velges 2 revisorer og 2 personer til valgkomiteen. Hele styret velges ved særskilt valg på årsmøtet. Leder, kasserer, styremedlem 1 og varamedlem til styret velges i kalenderår med oddetall. Nestleder, sekretær og styremedlem 2 til styret velges i kalenderår med partall.

 

Øvrige funksjoner til valg på årsmøtet i Strømmen Båtforening, velges for 1 år av gangen.

 

a) Leder

Leder har ansvar for alle aktiviteter vedrørende Strømmen Båtforening, og delegerer oppgaver der det er naturlig. I enkeltsaker skal leder eller den han bemyndiger føre foreningens korrespondanse.

 

b) Nestleder

Nestleder har operativt ansvar for foreningens drift og er foreningens kontaktperson/representant mot andre interesseorganisasjoner og kommunale etater.

 

c) Kasserer

Kasserer fører alle foreningens regnskaper og legger disse frem i revidert stand for årsmøtet. I samarbeid med sekretær skal det føres nøyaktig fortegnelse over medlemmene og tildelte båtplasser og opplagsplasser.

 

d) Sekretær

Sekretær skal føre protokoll under styremøter, så vel som på foreningens øvrige møter. I samarbeid med det øvrige styret skal det utarbeides årsberetning, som legges frem på årsmøtet. Sekretær har ansvar for å vedlikeholde medlemsregisteret og i samarbeid med kasserer føre oversikt over bryggeplasser og opplagsplasser i havna.

 

e) Styremedlem 1

Styremedlem 1 har ansvar for at vedlikehold i foreningens område blir gjennomført. Vedkommende er foreningens kontaktperson mot aktuelle fagpersoner relatert til nyanskaffelser og vedlikehold i havna.


 

f) Styremedlem 2

Styremedlem 2 skal være foreningens informasjonsansvarlige og mediekontakt

§ 6 – Økonomiske midler

 

Foreningens midler plasseres i bank. Kasserer, leder og nestleder disponerer midlene, hver for seg, med sine forpliktende underskrifter.


 

§ 7 – Regnskap

 

Regnskapet skal alltid ligge til styrets så vel som til revisors ettersyn. Revisorene skal gjennomgå bøkene og bilagene så ofte de finner det påkrevd. Ved årsoppgjør skal regnskapet være avsluttet og saldert.

Regnskapsåret er fra 1/1 til 31/12


 

§ 8 – Årsmøtet

 

a) Det avholdes ordinært årsmøte innen 20. mars hvert år. Det kunngjøres med minst 21 dagers varsel, og skriftlig innkalling med dagsorden sendes alle medlemmer.

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes så ofte styret finner det påkrevd, eller når 1/3 av medlemmene forlanger det.

 

b) Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret skriftlig innen 14 dager før årsmøtet.

 

c) Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, som må ha 2/3 flertall.

 

d) Årsmøtet er beslutningsdyktig uansett fremmøte når det er innkalt på lovlig måte.


 

§ 9 – Økonomisk ansvar

 

a) Foreningens erstatningsansvar

Foreningen har intet økonomisk ansvar for medlemmenes båter og tilbehør på foreningens område. Medlemmene må selv ha forsikring på båter og tilhørende utstyr.

 

b) Medlemmenes erstatningsansvar

Medlemmene har fullt erstatningsansvar for skader som påføres foreningens og andre medlemmers eiendom.


 

§ 10 – Æresmedlemmer

 

Som æresmedlem kan, etter styrets innstilling, årsmøtet utnevne den som har utført en særskilt innsats for foreningen.

Æresmedlem er fritatt for all dugnadsaktivitet, ref.§ 2B, og er også fritatt for ordinær medlemskontingent.

Æresmedlem kjøper og betaler etter vanlige vilkår for alle tilbud i foreningen. (Bryggeplass, evt. opplagsplass, ekstra nøkler mv.).


 

§ 11 – Oppløsning av foreningen

 

Forslag til oppløsning av foreningen må sendes styret og behandles på ordinært årsmøte. Vedtas forslaget må det innen 3 måneder innkalles til ekstraordinært årsmøte, som også må vedta forslaget med 2/3 flertall hvis det skal ha gyldighet.