Strømmen båtforening ble stiftet 22. mai 1939 av 13 båtinteresserte menn fra Strømmen og Lillestrøm. De leide et område kalt Stranda, der Sagelva renner ut i Nitelva. Området tilhørte Marie Holmsen og K. Laake på Stalsberggårdene og en leiekontrakt på 10 år, ble undertegnet 1. juni 1939.   

Det føles som om båthavna ligger på historisk grunn. Bare navnet Sagdalen har et historisk sus fra svunne tider, med hektisk aktivitet på sagbruk, møller og annen industri langs elva. Vassdragene var meget viktige den gangen som nå. Men bruksmønstret har endret seg. Strømmen Båtforening eller Strømmen Trebåtforening som enkelte elsker å kalle den, har derfor litt av en kulturarv å ivareta. Vi er stolt over å ha kunnet opprettholde det gode trebåtmiljøet, selv om plastbåtene nå utgjør et vesentlig innslag i havneområdet. Vi klarte dessuten å sikre oss en av de gamle kvernsteinene fra en av Sagelvamøllene. Steinen fungerte som utebord i båthavna helt fra 1991 til 2007. Nå er vi glad for at vi kunne hjelpe Sagelvas Venner med å få møllesteinen tilbake til utgangspunktet, hvor Møllesteinmonumentet gir et varig minne om mølleæraen.

Båtforeningen har blitt en kulturinstitusjon, hvor nye båteiere kan høste av kunnskapene til entusiastene og de erfarne. Her legges grunnlaget for båtlivets gleder: Det å bruke naturen, men ikke forbruke den. Det å ivareta vannmiljøet og glede seg over fiskemulighetene, fugle- og dyrelivet i området. Den eldste tresnekka i foreningen er fra 1936 og har gått i arv fra far til sønn. Nå har sønnen egen familie og tar med sine barn ut i den gamle båten. Sirkelen er sluttet og arven blir ivaretatt. Nye generasjoner har lært å sette pris på naturen og vil ivareta miljøet og kulturen forbundet med båt- og friluftsliv.

Da foreningen ble stiftet, fikk styret fullmakt til å oppta et lån på kr 2000,- i Strømmen Sparebank til oppførelse av brygge og slipp. Alle motorbåteierne ble forpliktet til å kausjonere for lånet. Årskontingenten var kr. 7,- for motorbåt og kr. 3,- for robåt, hvorav det halve skulle betales ved opplag om høsten og den andre halvdelen ved sjøsetting om våren. I september 1939 hadde foreningen fått opp et skur og en slipp. Bygging av brygge ble utsatt til året etter.

I krigsårene skjedde det lite. Virksomheten var minimal og ved brygga lå det kun robåter. Først våren 1946 ble det mulig å få kjøpt bensin, og motorbåtene ble satt ut igjen. Foreningen måtte søke Satens Bensinkontor for å få bensinkvoter til medlemmene hvert år. Flåten av robåter (eiker) var forholdsvis stor etter krigen og i foreningens styre ble det valgt inn en representant for robåt- medlemmer.

Den 1. Juni 1949 ble leiekontrakten forlenget for 20 år. Samme år ble det bygget 50 meter vei i havneområdet. I 1955 hadde foreningen 20 robåt- og kanomedlemmer og 46 motorbåtmedlemmer. Samme år gikk man over fra hånddrevet til elektrisk opphalingsvinsj. Den gamle skinnegangen, vinsjen og slippvogna, hvor tresnekkene kunne skyves sidelengs opp eller ned på vogna ved hjelp av to tømmerstokker, eksisterer fortsatt. Men i 1957 avslo styret søknad om plass for kanoeiere.” Det er bare trøbbel med disse kanoeierne”, fremgikk det av protokollen. Sommeren 1964 dukket de første båttrailerne opp på foreningens område og styret fastsatte en årlig kontingent på kr. 20,- for båt på henger. Samme høst kom også aluminiumsgarasjen på plass for oppbevaring av påhengsmotorer og bensinkanner.

I 1971 nedsatte Skedsmo kommune et utvalg på tre personer som skulle samarbeide med båtforeningen om modernisering av Strømmen Båthavn, og i 1972 fikk teknisk rådmann i oppdrag å utarbeide planer for en oppmudring og anlegg av havn i Skjervagapet. I 1973 forelå forslag fra kommunen om oppmudring og om å lage en steinkant rundt hele vika. Dette ble iverksatt og i 1978 hadde kommunen også gravd 90 meter ny bryggeplass. Den 15. mai 1979 sto ny brygge ferdig.

Den 27. september 1983 ble Leiekontrakt med Skedsmo kommune inngått frem til år 2000. For å finansiere opprenskning i havnebassenget, ble det i 1991 innført innskudd på kr. 2.500,- for medlemmer med fast bryggeplass. Det ble også gjennomført et formidabelt dugnadsarbeid.

Havneområdet ble forlenget ytterligere mot fossen.  Det ble foretatt opprenskning i havne-bassenget, klubbhuset kom på plass og kjørevei gjennom havneområdet ble sluttført i 1992.

Men i juni 1995 kom det storflom som raserte det nydelige havneområdet.  Brygger og veien sto under vann.  Havna måtte evakueres og båtene ble ankret opp midt i elva. Vi kunne ro på kjøreveien, som var dekket av 1 m vann. Selv i klubbhuset sto vannet 50 cm over gulvet.  Det ble en kjempejobb for foreningen å rydde etter flommen. Et tykt belegg av slam lå over hele området. Bryggene og plenen så ut som en berg og dal bane. Det var skader for flere hundre tusen. Klubbhuset ble utbedret samme høst og våren 1996 ble Østre brygge som var mest skadd, utbedret med ”nye” stolper og nytt toppdekke. Det ble likeledes foretatt mudring (opprenskning) på isen langs brygga. Sommeren 1996 så den ut som ny igjen.

Samme år startet foreningen arbeidet med ny leieavtale, noe som viste seg å være mer tidkrevende enn opprinnelig forutsatt. Det viste seg at det var behov for å skille ut området fra nabotomten. Videre var havneområdet definert som grønt areal i kommunens planer. Nå måtte dette endres til småbåthavn og trasé for gangvei langs Sagelva måtte også avklares og innarbeides i leieavtalen. Den 30.12. 2002 ble ny leieavtale med Skedsmo kommune undertegnet for nye 10 år med gyldighet f.o.m. 1. januar 2002 t.o.m. desember 2011.

I de påfølgende årene var det stor etterspørsel etter faste bryggeplasser, spesielt for båter over 18 fot. Styret vurderte flere muligheter for å øke kapasiteten i båthavna. Som et resultat av dette, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere nye brygger med fleksibel løsning for båtbredder. Arbeidsgruppens innstilling ble presentert i mars 2003. Valget ble flytebrygger med 7 meter lange utriggere, men dette ville kreve større plass i havnebassenget og sandbanken måtte fjernes. På Årsmøtet samme år, fikk Styret fullmakt til å jobbe videre med saken.

For å øke kapasiteten, ble det i 2003 besluttet å opparbeide fast oppstillingsplass for båt på henger langs gjerdet mot Strømsveien. Samme sommer ble drenering langs gjerdet gjennomført og oppstillingsplassen ble grovplanert.

På Årsmøtet i 2004 ble det innført et dugnadsgebyr på kr. 1.000,- for ikke å møte opp på dugnad, uten gyldig grunn og Styret fikk Årsmøtets godkjenning til å iverksette nødvendig opprenskning av elveløpet innenfor en ramme på kr 101.000,-. Videre ble det for første gang vedtatt at Syrets representanter skulle få et honorar på kr. 1.000,- per år for sitt arbeid.

Arbeidstillatelse fra kommunen til opprenskning i havnebassenget trakk ut og ble endelig godkjent våren 2005. Opprenskning med bruk av 90 tonns kranvogn med 45 meter lang arm, ble ”mislykket”. Den rakk ikke langt nok ut. Sluttarbeidet måtte derfor foretas med gravemaskin fra isen og massen deponeres på andre siden av elva. I 2006 fikk vi tillatelse til dette, men de påfølgende vintrene var ikke isen tykk nok. Arbeidet ble derfor ikke sluttført før våren 2008, da det var meget lav vannstand i elva. Til sammen kom opprenskingen på ca 180.000,- kroner.

I 2007 ble det foretatt opprusting av veien gjennom havneområdet og lagt på knust asfalt for å slippe støvplagen. Finplanering av oppstillingsplassen for båter på henger ble også foretatt og faste plasser ble tildelt den enkelte. 

I 2008 ble innskuddet for bryggeplass økt til kr. 5.000,- og det ble innført et innskudd på kr. 2.500,- for fast plass for båt på henger pga kostnader for opparbeidelse av oppstillingsplass og utbedring av vei. Oppdatering av vårt medlemsregister og innføring av nytt datasystem ble også gjennomført samme år.

I dag fremstår Strømmen båtforening som et populært kulturtilbud for kommunens innbyggere med 65 bryggeplasser, 20 faste oppstillingsplasser for båt på henger og mulighet for vinteropplag. Båthavnen er forsikringsgodkjent med inngjerdet havneområde og kontrol-lert nøkkeladgang. For øvrig har vi klubbhus med egen grillplass ute og eget orkester ”På Grunna” som har blitt mer og mer populært i foreningen.  Medlemmene slipper å gå vakter i båthavna, da vi benytter oss av et vaktselskap som patruljerer i havneområdet, men alle må delta på dugnad.

Selv om Strømmen Båtforening fyller 70 år den 22. Mai 2009 og er den eldste båtforeningen i distriktet, har vi klart å fornye oss. Vi har en plan for videre opprusting av havneområdet slik at tilbudet til våre medlemmer vil bli enda bedre. I jubileumsåret går vi til anskaffelse av 2 flytebrygger på til sammen 182 meter, slik at vi kan erstatte 2 av de gamle trebryggene og derved ”skreddersy” plassere til nåværende og fremtidig båtpark. Videre inngår bygging av en mer tidsmessig båtslipp, slik at en også kan trekke opp og inspisere de større båtene i sesongen. I jubileumsåret har foreningen rundt 100 medlemmer. Jubileumsfesten skal holdes i Gansvike den 6. Juni 2009.

Strømmen, den 2. Februar 2009.

Rune A. Larsen
Leder
Strømmen Båtforening